Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HRCOMMUNITY B.V.

Versie 2.0 | 12 januari 2017

Adres: John M. Keynesplein 12-46
Postcode en woonplaats: 1066 EP Amsterdam
KvK-nummer: 66576148
E-mail:                   

1. Toepasselijkheid en aanvaarding algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en aanvaarding algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van HRcommunity B.V. (hierna: de 'algemene voorwaarden'). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
- alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot deelname aan een Activiteit van HRcommunity B.V.; en
- alle overige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van HRcommunity B.V., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

U erkent en stemt ermee in dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en daarmee akkoord gaat, door:
- u aan te melden voor of deel te nemen aan een Activiteit; en/of
- anderszins een overeenkomst aan te gaan met HRcommunity B.V.

Voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden in strijd is met een afspraak uit een specifieke overeenkomst tussen u en HRcommunity B.V., geldt de afspraak uit die overeenkomst. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de algemene voorwaarden niet voorzien, zal HRcommunity B.V. een regeling treffen naar redelijkheid.

De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Definities

2.1. In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Activiteit: een door HRcommunity B.V. georganiseerd(e) event, webinar, training, opleiding of andere activiteit;
Consument: een natuurlijke persoon die bij het aangaan van een overeenkomst met HRcommunity B.V. niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
HRcommunity B.V.: de handelend onder de naam HRcommunity B.V., KvKnr. 66576148, gevestigd aan John M. Keynesplein 12-46, 1066 EP  te Amsterdam;
Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en daaraan verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, rechten op data, naburige rechten en rechten op knowhow;
Overmacht: iedere tekortkoming, die aan HRcommunity B.V. niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van HRcommunity B.V. en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor rekening van HRcommunity B.V. komt. Als u geen Consument bent, vallen onder overmacht in ieder geval: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van HRcommunity B.V. gebrekkige levering van leveranciers van HRcommunity B.V.;
u / uw: de contractspartij van HRcommunity B.V.;
Website: één van de Websites;
Websites: de websites die worden aangeboden, gefaciliteerd en beheerd door HRcommunity B.V., waaronder in ieder geval de websites op de domeinen HRcommunity.nl, HRjob.nl, HRxpress.nl, HRtalent.nl, HRtop100.nl, HRuniversity.nl, HRzone.nl, changeinsite.nl en HRtalentoftheyear.nl, met inbegrip van de inhoud, teksten, afbeeldingen, geluiden, software en alle andere materialen die op die website te vinden zijn.

3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van HRcommunity B.V. zijn vrijblijvend. Aanbiedingen en offertes van HRcommunity B.V. op een Website gelden alleen zolang zij op de Website staan.

Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit

3.2. Een overeenkomst tot deelname aan een Activiteit komt tot stand doordat HRcommunity B.V. uw inschrijving voor die Activiteit schriftelijk of per email bevestigt. U kunt zich uitsluitend online inschrijven voor een Activiteit. Vanwege het beoogde karakter van de Activiteiten van HRcommunity B.V., streeft HRcommunity B.V. naar een evenwichtige samenstelling van de deelnemers naar werk- en denkniveau en op functie en branche. Om dit evenwicht te waarborgen, mag HRcommunity B.V. een selectie maken uit de aanmeldingen. Zodra het maximale aantal deelnemers voor een Activiteit is bereikt, is HRcommunity B.V. niet verplicht inschrijvingen die daarna zijn binnen gekomen in behandeling te nemen. HRcommunity B.V. mag inschrijvingen zonder opgave van redenen weigeren.

Overeenkomst tot afname van een abonnement, product of dienst van HRcommunity B.V.

3.3. Een overeenkomst tot afname van een abonnement, pakket, product of dienst van een HRcommunity B.V. komt tot stand op het moment dat HRcommunity B.V. uw digitale verzoek schriftelijk of per email heeft bevestigd. HRcommunity B.V. mag het digitale verzoek om afname binnen 5 werkdagen na kennisname daarvan zonder opgave van redenen weigeren.

Overige overeenkomsten

3.4. Overige overeenkomsten dan degene die hierboven zijn genoemd, komen tot stand op de wijze geregeld in de artikelen 6:217 – 225 BW, voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. HRcommunity B.V. zal de overeenkomst uitvoeren of laten uitvoeren naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap, op basis van een inspanningsverplichting. Eventuele wijzigingen op het laatste moment zijn voorbehouden.

4.2. U dient HRcommunity B.V. tijdig en volledig op de hoogte te stellen van alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante omstandigheden.

4.3. Alle in de overeenkomst opgenomen termijnen voor levering door HRcommunity B.V. zijn streeftermijnen. Alleen als bij een leveringstermijn uitdrukkelijk is aangegeven dat sprake van een fatale termijn, geldt deze als fatale termijn.

4.4. HRcommunity B.V. mag naar eigen inzicht derde partijen inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien aan het inschakelen van die derde partijen kosten voor u zijn verbonden, zal HRcommunity B.V. deze derde partijen pas na uw goedkeuring inschakelen.

4.5. Indien de gebruiker klachten heeft over de (kwaliteit van de) door HRcommunity B.V. uitgevoerde werkzaamheden, Activiteiten, aangeboden abonnementen, pakketten, producten of diensten dienen binnen uiterlijk 14 dagen na uitvoering en/of aanbieding hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan HRcommunity B.V. kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. HRcommunity B.V., John M. Keynesplein 12-46, 1066 EP Amsterdam /. Indien u geen Consument bent en u niet binnen deze termijn heeft geklaagd, wordt u geacht geen klachten te hebben.

4.6. Voor zover u in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik maakt van één of meer van de Websites, zijn op het gebruik van de Websites tevens de Gebruiksvoorwaarden van HRcommunity B.V. (zie hier) van toepassing, zulks in aanvulling op de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit de Algemene Voorwaarden en één uit de Gebruiksvoorwaarden, gaat de bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden voor.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. Onder de overeenkomst vindt geen overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten plaats, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot door HRcommunity B.V. verstrekte materialen, waaronder in ieder geval ook de materialen op de Websites, berusten bij HRcommunity B.V. en/of haar toeleveranciers. U krijgt het recht de materialen die HRcommunity B.V. ter beschikking stelt te gebruiken voor zover dat nodig is voor het verwezenlijken van het doel van de overeenkomst en/of voor zover u die heeft op grond van toepasselijke wettelijke bepaling.

5.2. Gebruik van (onderdelen van) de Websites is slechts toegestaan conform de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden HRcommunity B.V. (zie hier), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

6. Geheimhouding

6.1. Partijen zijn verplicht geheim te houden al hetgeen hun gedurende de werkzaamheden als vertrouwelijke informatie is toevertrouwd of hetgeen daarbij als geheim/ vertrouwelijk ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen.

6.2. Met inachtneming van het vorige artikel, mag HRcommunity B.V. de door de uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis voor andere doeleinden en opdrachten te gebruiken.

7. Kosten, betaling en meerwerk

7.1. De door HRcommunity B.V. geoffreerde, dan wel op de website genoemde of in rekening gebrachte tarieven zijn exclusief eventuele omzetbelastingen en eventuele verzend- of administratiekosten, tenzij anders aangegeven. HRcommunity B.V. kan de tarieven aanpassen conform de CBS-index CPI (reeks 2006=100). De eerste indexering kan echter pas na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tussen HRcommunity B.V. en u plaatsvinden. U bent verplicht het overeengekomen bedrag te betalen binnen 14 dagen na de dagtekening van de ter zake verzonden de factuur. In het geval van een overeenkomst tot deelname aan een Activiteit, dient het overeengekomen bedrag in ieder geval voor aanvang van de Activiteit voldaan te zijn. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door HRcommunity B.V. aangegeven wijze.

7.2. De in artikel 7.1 genoemde betalingstermijn is een fatale termijn. Dat wil zeggen dat u in verzuim bent indien u niet binnen deze termijn aan uw betalingsverplichting hebt voldaan. In dat geval mag HRcommunity B.V., onverminderd de rechten die zij op grond van de wet in dat geval heeft:
- de uitvoering van de overeenkomst opschorten;
- u toegang ontzeggen tot deelname aan de Activiteit;
- zonder dat u in gebreke bent gesteld, voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven het factuurbedrag een rente aan u in rekening brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente of, indien u een Consument bent, de wettelijke rente; en/of
- de buitenrechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering van het te betalen bedrag op u verhalen. Indien u geen Consument bent, worden de buitengerechtelijke incassokosten bij dezen vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom inclusief de omzetbelasting, met een minimum van EUR 250,- per factuur. Indien u wel een Consument bent, worden de buitengerechtelijke kosten pas in rekening gebracht nadat HRcommunity B.V. u een aanmaning met een aanvullende betalingstermijn van 14 dagen heeft gestuurd en u na verloop van die tweede termijn nog steeds niet heeft betaald. In dat geval worden de buitengerechtelijke kosten vervolgens berekend volgens het Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

7.3. Indien sprake is van een overeenkomst tot opdracht waarbij HRcommunity B.V. opdrachtnemer is, aanvaardt u dat het overeengekomen honorarium voor de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal HRcommunity B.V. dit zo snel mogelijk aan u melden. Als zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan u worden bevestigd.

8. Overmacht

8.1. HRcommunity B.V. is geen schadevergoeding of garantie aan u verschuldigd wanneer de uitvoering van de overeenkomst door Overmacht wordt verhinderd of vertraagd.

8.2. Indien u geen Consument bent en er, naar het redelijk oordeel van HRcommunity B.V., sprake is van Overmacht, heeft HRcommunity B.V. het recht om zonder tussenkomst van de rechter:
- of te eisen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast; of
- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Iedere aansprakelijkheid van HRcommunity B.V. (uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, een aan HRcommunity B.V. toerekenbare onrechtmatige daad of uit hoofde van een andere grond) is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door HRcommunity B.V. ter zake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat HRcommunity B.V. onder de aansprakelijkheidsverzekering draagt. Als de verzekeraar van HRcommunity B.V. niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of HRcommunity B.V. niet voor de schade verzekerd is, is de aansprakelijkheid van HRcommunity B.V. beperkt tot:
- in geval van schade door letsel of overlijden, een bedrag van EUR 25.000; en
- in geval van andere schade, een bedrag van tweemaal de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeit met een maximum van EUR 2.500 indien u geen Consument bent of een bedrag van EUR 5.000 indien u wel Consument bent.

9.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1, is HRcommunity B.V. niet aansprakelijk voor:
- schade die het gevolg is van gegevens of aanwijzingen die u of derden die namens u handelen hebben gegeven;
- schade aan goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de locatie waar een Activiteit wordt georganiseerd;
- als u geen Consument bent, indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

9.3. Als u geen Consument bent, vrijwaart u HRcommunity B.V. van alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

9.4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in de artikelen 9.1 en laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden onverlet.

9.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HRcommunity B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.6. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van HRcommunity B.V. en de eventuele andere medewerkers van HRcommunity B.V.

9.7 HRcommunity B.V. behoudt zich het recht voor sprekers te vervangen door een andere bekwame spreker, zonder enig recht op ontbinding door de Consument.

9.8 HRcommunity B.V. behoudt zich het recht voor het Activiteitenprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de Consument in te lichten en zonder dat daarmee door de Consument een recht van ontbinding toekomt.

9.9 HRcommunity B.V. behoudt zich het recht voor de locatie en/of het tijdstip van de Activiteit te veranderen. Dit kan per Activiteit verschillen. De Consument zal hierover in het algemeen uiterlijk één week voorafgaande aan de Activiteit geïnformeerd worden. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn overschreden worden en geldt een minimale termijn van 24 uur voorafgaande aan de Activiteit.

10. Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten tot deelname aan een Activiteit

10.1 Voor overeenkomsten tot deelname aan een Activiteit gelden de bepalingen uit dit artikel 10 in aanvulling op de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

10.2 Als u uw deelname aan een Activiteit annuleert:
- meer dan 30 kalenderdagen voor de startdatum, bent u geen inschrijfgeld / offertebedrag verschuldigd;
- vanaf 30 tot 14 kalenderdagen voor de startdatum, bent u 50% van het inschrijfgeld / offertebedrag verschuldigd;
- 14 kalenderdagen of minder voor de startdatum, bent u het volledige inschrijfgeld / offertebedrag verschuldigd.

10.3 Annulering voor deelname aan een Activiteit kan alleen per e-mail. Een ontbinding is pas voltooid wanneer de Consument een bevestiging heeft ontvangen per mail. Ontbinden voor een Activiteit via .

10.4 Als u niet verschijnt of deelneemt aan een Activiteit, bent u het volledige inschrijfgeld / offertebedrag verschuldigd. Echter, als u niet verschijnt of deelneemt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit kan HRcommunity B.V. besluiten (een deel van) het inschrijfgeld / offertebedrag terug te betalen. HRcommunity B.V. kan een bewijs vragen in de vorm van een medisch attest of anderszins.

10.5 In alle gevallen is het mogelijk om het ticket over te dragen aan een collega of relatie. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar met de contactgegevens van de collega of relatie. Overdragen van een ticket is kosteloos en dient tenminste 24 uur voor aanvang van de Activiteit schriftelijk gemeld te worden.

10.6 Als u deelneemt aan een Activiteit, dient u zich fatsoenlijk te gedragen, met inachtneming van de eventuele huisregels die gelden op de locatie waar de Activiteit plaatsvindt. Doet u dit niet, dan kan HRcommunity B.V. u verwijderen van de betreffende locatie. Uw verplichting tot betaling van het overeengekomen bedrag voor deelname aan de Activiteit blijft in een dergelijk geval bestaan.

10.7 Wanneer het aantal aanmeldingen voor een Activiteit onder het door HRcommunity B.V. gestelde minimumaantal ligt, is HRcommunity B.V. gerechtigd de Activiteit te annuleren. Er zijn onvoldoende inschrijvingen wanneer daar naar mening van HRcommunity B.V. sprake van is. Dit kan per Activiteit verschillen. Reeds betaalde gelden worden in dat geval teruggestort

11. Acquisitie

11.1HRcommunity B.V. is gerechtigd uw firmanaam als referentie in schriftelijke of digitale uitingen jegens derden te plaatsen.

12. Einde van de overeenkomst

12.1 Een overeenkomst tot deelname aan een Activiteit eindigt nadat partijen over en weer hun verplichtingen zijn nagekomen. Alle andere overeenkomsten eindigen na verloop van de in de overeenkomst bepaalde tijd. Als de overeenkomst geen looptijd bevat:
- eindigt de overeenkomst na voltooiing van de door HRcommunity B.V. te verrichten werkzaamheden, indien die werkzaamheden naar omvang en tijd voldoende vaststaan; of
- geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd in alle andere gevallen. Als de overeenkomst voor onbepaalde tijd duurt, kan deze na verloop van een periode van één (1) jaar door elk van beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

12.2 Na het einde van de overeenkomst blijven de bepalingen die bedoeld zijn om voort te blijven duren, voort bestaan. Dit geldt in ieder geval voor artikelen 5, 6, 8 en 9.

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige slotbepalingen

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen HRcommunity B.V. en u is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen HRcommunity B.V. en u zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij u binnen één maand nadat HRcommunity B.V. zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.

13.3 Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of door een bevoegde rechter worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan. Partijen zullen in een dergelijk geval bepalingen overeenkomen die in de plaats treden van die nietige / vernietigde (onderdelen van de) bepalingen en die qua inhoud zoveel mogelijk aansluiten bij die nietige / vernietigde (onderdelen van de) bepalingen.

13.4 Overname van personeel of andere medewerkers van HRcommunity B.V. kan alleen na schriftelijke toestemming van HRcommunity B.V. HRcommunity B.V. kan voorwaarden verbinden aan haar toestemming, bijvoorbeeld een geldelijke vergoeding.

13.5 HRcommunity B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten. Zie de algemene voorwaarden versie 1.0

×