10
okt

E-hrm technologie. Rem of boost?

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 9836
  • 0 reactie
  • Afdrukken

E-hrm, technologie, verbinding, Generatie Y, communicatiedenken, specialistische samenwerkingsverbanden... Het begint inmiddels een beetje te duizelen als het gaat om de ontwikkelingen op ons hrm-vakgebied. Waar een deel van de ondernemingen schreeuwt om efficiency, kostenbesparing en procesoptimalisatie, schreeuwt het andere deel net zo hard om nieuwe kennis, inzichten, talentontwikkeling, organisatieadvies en visie.

Dit artikel is onderdeel van een artikelenreeks over de vraag of de huidige stand van e-HRM technologie een rem vormt op de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied, of daar juist een boost voor is. In dit eerste deel gaat Hein Runderkamp voornamelijk in op het begrip e-hrm vanuit een theoretisch oogpunt. In deel 2 komt een aantal praktijkvoorbeelden aan bod, waarmee Hein antwoord geeft op de vraag of e-hrm een rem of boost is.

Waar de ontwikkelingen snel gaan in het vakgebied en trends van hypes lastig zijn te onderscheiden, is het vaak wachten op de juiste ondersteunende technologie. In vroeger tijden bepaalden de grote softwareleveranciers de behoeften van de klant met de mogelijkheden van hun technologie. Je kan nog zoveel willen als klant, maar als er geen ondersteunende software bestaat, kom je nergens met de uitvoering van beleid. Gelukkig zijn de tijden veranderd en is de materie leidend in de ontwikkeling van de ondersteunende technologie. Dat heeft tot gevolg dat de softwareleveranciers beter luisteren naar de markt en ook de nodige inhoudelijke kennis aan hun diensten toevoegen.

Materie is leidend

Omdat de grote softwareleveranciers niet altijd focus leggen op niche en weinig slagvaardig zijn bij het inspringen op nieuwe behoeften, wordt dat gat vaak (tijdelijk) opgevuld door kleine, specialistische leveranciers. Gevolg: diverse specialistische applicaties die onderdelen van het nieuwe beleid steunen. Geen integratie, maar best of breed. Niet omdat dat zaligmakend is, maar omdat er geen softwareleverancier in staat is om alle behoeften vanuit de markt in één geïntegreerd product samen te voegen. Pas als trends lijken te bestendigen nemen de grote jongens actie en gaan vaak over tot uitbreiding van hun eigen productportfolio door middel van overnames of zelfstandige ontwikkeling van hun eigen product.

Voordat die trends zijn bestendigd heeft de hr-markt al een tsunami ondergaan van al dan niet nuttige applicaties op bijvoorbeeld het gebied van recruitment, talentontwikkeling, beloning, beoordeling etc. Wie als onderneming voorop wil lopen in een modern hr-beleid, verwordt tot pionier en wordt er regelmatig tureluurs van. Ook omdat kleine nichepartijen maar al te vaak worden opgekocht, beëindigd of ten onder gaan aan hun eigen succes.

Er wordt veel over geblogd, onderzocht en gepubliceerd waarbij de heersende mening uiteindelijk is dat van de ondersteunende functie van technologie weinig meer overblijft, en doelen en middelen met elkaar worden verward. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het voor de beslissers in het hr-vakgebied niet meer mogelijk is om feiten van fictie te onderscheiden. Daarmee zijn ze kwetsbaar. Bovendien worden daarmee veel te veel e-hrm projecten omgevormd tot technologische huzarenstukjes die eigenlijk niets meer met de inhoud te maken hebben en waarbij de inhoud dus logischerwijs ondergeschikt wordt aan de techniek. De omgekeerde wereld dus.

E-hrm technologie

De jonge generatie hr-professionals heeft een duidelijke hang naar geïntegreerde e-hrm oplossingen, ook al heeft ze vaak geen idee waar dit te moeten zoeken en wat het precies inhoudt. Integratie van sociale media met het privéleven, ondersteund door mobiele technologie, wekt de indruk dat dit ook in het zakelijk leven eenvoudig zou moeten zijn. Op hogescholen en universiteiten wordt echter nauwelijks tot geen aandacht besteed aan de onderliggende technologie die onze hr-dromen moet waarmaken en waar de knelpunten liggen in de integratie van alle instrumenten die door deze technologie worden ondersteund.

Ook de langzame, maar zekere omslag in de structuur van organisaties zal een volledig aangepaste vraag naar software op gang doen komen. Losse modules voor verschillende hr-vraagstukken zullen plaats moeten maken voor geïntegreerde (cloud-)oplossingen die zowel de processen en actoren binnen de organisatie met elkaar moeten verbinden, maar de organisatie en haar mensen ook met de buitenwereld moeten verbinden.

Die verbinding is nu juist het grote probleem. Daarbij doel ik niet op de verbinding tussen de mensen, maar de verbinding (gewenste integratie) tussen de applicaties die worden ingezet om hr te ondersteunen. De enorme diversiteit in applicaties, programmeertalen, interface-mogelijkheden, automatiseringsplatforms, cloud-technologie, technische- en functionele beheerinstrumenten, onderhouds- en beheermogelijkheden, et cetera is enorm. Het is ook niet het eerste waaraan je denkt bij het implementeren van e-hrm. Maar wel het eerste probleem dat je tegenkomt. Een probleem dat niet weg te poetsen is, omdat het een doorlopende, structurele bron van aandacht, zorg en vernieuwing is.

Wat is e-hrm eigenlijk?

De meningen over hoe electronic human resource management precies gedefinieerd moet worden verschillen nogal. Toch is er uit de diverse definities op het internet wel een grote gemene deler te halen.

E-hrm is het gebruik van ict en internettechnieken voor het ondersteunen en optimaliseren van hr-processen, waarbij de nadruk ligt op het ondersteunen van Informatieontsluiting en selfserviceconcepten via internet, intranet en extranet.

Het gevaar van zo'n definitie is de vernauwing die je daarmee op het begrip toepast. Een term als e-hrm suggereert dat de technologie ter ondersteuning van het hr-proces op zichzelf staat. Niets is echter minder waar. Het implementeren van hr-instrumenten opent vaak de ogen en laat het verschil zien tussen theorie en praktijk. Geen enkele technologie die te maken heeft met het personele proces staat op zichzelf. Al die technologie is van invloed op én afhankelijk van alle overige technologieën die zich binnen het it-landschap van een onderneming bevinden.

Met e-hrm technologie wordt bijvoorbeeld te vaak verwezen naar de beschikbare applicaties op de markt. Dit is echter maar een gedeelte van wat onder technologie moet worden verstaan. Het is namelijk vaak de technologie waarop die applicaties zijn gebaseerd waar de zogenoemde bottleneck zich bevindt. Teveel verschillende technologieën zijn op de markt, waarbij de strategische keuzes van de it-afdeling binnen ondernemingen vaak leidend zijn voor de keuze van bijvoorbeeld het technologische platform. Deze keuze is dan weer van invloed op de (on)mogelijkheid om verschillende applicaties aan elkaar te koppelen. Dat heeft weer tot gevolg dat processen vaak moeten worden aangepast om deze keuzes te kunnen ondersteunen. En dát heeft dan weer tot gevolg dat doelen en middelen worden verward.

Wat begint met de keuze voor e-hrm eindigt dan vaak met technisch ingewikkelde projecten, waarbij aan het gewenste resultaat (ondersteuning van het hr-proces) te vaak de nodige concessies dienen te worden gedaan.

Rem of boost?

De vraag die deze publicatie wil beantwoorden is of de huidige stand van e-hrm technologie een rem vormt op de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied, of daar juist een boost voor is. Geen enkele ontwikkeling kan nog succesvol worden uitgevoerd zonder de juiste technologie. Daarom is bovenstaande vraag cruciaal voor de markt. Nieuwe concepten en strategieën kunnen worden uitgedacht en beschreven, maar moeten in de praktijk wel tot stand kunnen komen.

Technologie opent vele deuren die nooit waren geopend, maar de kwaliteit van die technologie, de inzet én het doel daarvan kan de boel behoorlijk vertragen. Alles valt of staat met de manier waarop hr-applicaties binnen een onderneming kunnen samenwerken en communiceren met omliggende applicaties die hetzelfde proces ondersteunen, maar dan op een geheel ander deelgebied.

Als je het hebt over samenwerkende applicaties denk je dus vooral aan de mate waarin gegevens met elkaar kunnen worden gedeeld, waardoor gegevens niet op meerdere plekken in de organisatie (of daarbuiten) hoeven te worden ingevoerd. Het gaat echter veel verder. Zo is er ook sprake van samenwerkende automatiseringsplatforms en de uitwisselbaarheid die deze platforms toestaan. Applicaties die vanuit meerdere andere applicaties worden gevoed of die juist meerdere andere applicaties voeden. Langs welke digitale wegen wordt dit verkeer geleid? Hoe zit het met de stabiliteit en veiligheid van die digitale wegen? Hoe zit het met de gegevensopslag en de beveiliging daarvan?

De praktijk tijdens implementatietrajecten

Het is prettig om tijdens ingewikkelde trajecten in de praktijk ervaring te hebben opgedaan met deze problematiek. Je leert al snel dat niets is wat het lijkt als wordt gesproken over e-hrm. Koppelingen, data-uitwisseling, cloud computing, portaal technologieën, data-integriteit, autorisatie en toegangsbeveiliging. Je vraagt je al snel af wat dit allemaal te maken heeft met hrm en het antwoord is zo simpel als het lijkt: helemaal niets. Echter, omdat de technologie dienend moet zijn aan het proces, kan het proces dus onmogelijk werken zonder die technologie. Het heeft er uiteindelijk dus ook weer alles mee te maken.

Een gedwongen huwelijk, waarbij het vooraf maar zelden duidelijk is of het ook een bestendig huwelijk is. De bestendigheid is niet alleen afhankelijk van de liefde van partijen voor elkaar, maar ook voor de onvermijdelijke voortgang van beide echtelieden (hrm en technologie) in de vaart der volkeren. Elke inrichting van een geautomatiseerd hrm-kandschap is dan ook bij voorbaat een tijdelijke. Daarmee moet dus altijd rekening worden gehouden bij de inrichting van de applicaties die in gebruik zijn.

Ergo: het gebeurt tijdens grote projecten maar al te vaak dat van deelnemende applicaties in het automatiseringslandschap nieuwe updates of hele nieuwe applicaties worden uitgerold, waardoor kwetsbare koppelingen moeten worden herzien. Soms moeten keuzes worden teruggedraaid. Als dat al tijdens een project kan gebeuren, zal dat tijdens de jaren daarna vaak niet anders zijn. Een toekomstvaste inrichting van zowel automatiseringslandschap als in gebruik zijnde koppelingen, interfaces, platforms en applicaties is zowel cruciaal als utopisch.

Het is onmogelijk om alleen met theorie het juiste inzicht te geven in de wondere wereld van de problematiek van e-hrm technologie. Daarom wordt in deel 2 van deze artikelenreeks een aantal deelprocessen weergegeven waarin duidelijk wordt dat implementatie en inbedding van e-hrm in een organisatie niet zo eenvoudig is als soms wordt beweerd en bovendien veel meer in de kinderschoenen staat dan door velen wordt aangenomen.

Waardeer dit blogbericht:

Als zelfstandig Implementatieconsultant is Hein verantwoordelijk geweest voor de implementatie en uitrol van diverse complexe Implementatie- en Outsourcingtrajecten. De projecten bevonden zich op het snijvlak van Materie, Technologie en Change Management. De laatste jaren houdt Hein zich steeds meer bezig met projecten inzake het implementeren en uitrollen van E-HRM en complexe vraagstukken op tactisch en strategisch niveau. Daarnaast is hij bezig met het uitbouwen van van het Consultancybedrijf Runderkamp & Van Duren BV, met name op het gebied van consultancy en uitvoerende ondersteuning op het gebied van AFAS Profit van leverancier AFAS.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties