01
mei

Ziektewet en WGA: zes tips voor effectieve private schadelastbeheersing

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 8302
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Er is voor werkgevers geen enkele reden om te twijfelen aan de meerwaarde van private uitvoering en verzekering van arbeidsongeschiktheid ('eigenrisicodragen'). Onderzoek toont aan dat er op het gebied van kostenbeperking nog het nodige te winnen is. Maar ook dat private partijen bij de uitvoering van de Ziektewet effectiever zijn dan UWV. Dit biedt volop perspectieven, ook voor de WGA. Zes tips voor effectieve private schadelastbeheersing.

Dit artikel is geschreven door Maudie Derks (algemeen directeur Acture) en Ruud van Gerwen (manager business development Acture).

Arbeidsongeschiktheid kost ons te veel

Hoewel de arbeidsongeschiktheid in ons land door diverse ingrepen is teruggedrongen, geven we er volgens recent CPB-onderzoek nog steeds relatief veel geld aan uit. Dit geldt zeker voor werkgevers die zich publiek voor dit risico verzekeren. Met zijn lage premies voor de ZW en WGA lijkt UWV momenteel een aantrekkelijke verzekeringspartner. Helemaal nu private verzekeraars forse premiecorrecties moeten doorvoeren bij eigenrisicodragen voor de WGA. Een nuchtere analyse wijst echter uit dat de verleiding van UWV bedrieglijk is. De ogenschijnlijk lage premie is nog steeds onnodig hoog, want de ziektebegeleiding laat veel te wensen over. Private uitvoering is significant beter, zo toont onderzoek bij de Ziektewet aan.

Minder uitkeringen, sneller herstel, betere re-integratie
Uit onderzoek van AStri blijkt dat Ziektewetgerechtigden die onder de verantwoordelijkheid van eigenrisicodragers vallen sneller herstellen en beter re-integreren. Hierdoor zijn ze minder vaak en/of minder lang aangewezen op uitkeringen. De betrokkenheid van private uitvoerders van sociale zekerheid, zoals Acture, speelt bij dit succes een cruciale rol:

  • Volgens analyses van de uitstroomcurven Ziektewet realiseert Acture na twee jaar een afgeronde uitstroom van liefst 99,5%. Het verschil met de cijfers van UWV is significant: ruim 1%-punt hoger. Anders gezegd: na twee jaren blijven bij UWV drie keer zoveel mensen achter in de Ziektewet als bij private uitvoering. Dat is pure winst, zowel in sociaal, economisch als financieel opzicht.
  • Daarnaast zijn bij Acture vooral de uitstroomcijfers in de beginperiode van het verzuim beduidend hoger dan die van UWV. Een goed voorbeeld is de uitzendbranche: bij Acture is 80% van de uitzendkrachten binnen één week hersteld, terwijl dat percentage bij UWV op 71% ligt.

Bronnen: AStri, Nadere vergelijking van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten (maart 2014); AStri, Onderzoek evaluatie WIA (2011).

Private uitvoering beperkt ook de WGA-instroom

De successen bij de Ziektewet bewijzen niet alleen dat eigenrisicodragen voor deze regeling een zonnige toekomst heeft. Ze bieden ook volop perspectief voor de WGA. Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet leidt namelijk ook tot lagere WGA-instroom. En uiteindelijk is dáár de grootste kostenbesparing te realiseren. Want hoewel zij een aanzienlijk kleiner deel (21%) van het verzekerdenbestand vormen, vertegenwoordigen de zogenaamde 'Vangnetters' de helft van de WGA-instroom. Vanaf 2016 wordt de huidige Ziektewetlast vertaald in de WGA-flexlast. En die financiële verplichting kan zoals bekend maximaal tien jaar voortduren.

Zes aanbevelingen voor effectieve schadelastbeheersing

Effectieve schadelastbeheersing is de sleutel tot kostenbesparing. Daarom is de inrichting van goede private uitvoering en begeleiding het beste antwoord op de toenemende financiële verplichtingen. Voor het volledige twaalfjarige traject van ziekte en arbeidsongeschiktheid. En voor álle werknemers, ongeacht de aard van het dienstverband. De bij de Ziektewet opgedane inzichten en ervaringen laten zien hoe het bij de WGA moet. Want wie de opties van private uitvoering en verzekering overweegt, komt uiteindelijk altijd voor de vraag te staan wat bij activering en ziektebegeleiding wel en niet werkt. Hieronder zetten we op basis van onze ervaringen alvast zes praktische aanbevelingen op een rij.

Aanbeveling 1: creëer een drie-eenheid
Wij hebben bij onze uitvoering van de Ziektewet ondervonden dat een drie-eenheid van uitvoeren-uitbetalen-verzekeren het beste werkt. We weten inmiddels ook dat dit voor de WGA het beste recept is. Binnen de drie-eenheid zijn drie partijen actief op basis van een heldere rol- en taakverdeling:

  • De werkgever wordt eigenrisicodrager, maar ontwikkelt zich niet tot juridisch deskundige of specialist sociale zekerheid. Hij focust op zijn kerntaak: het succes van zijn organisatie vergroten.
  • De uitvoerder voert uit voor de eigenrisicodrager en wordt maximaal gestimuleerd om (ex-) werknemers snel te activeren en duurzaam loonwaarde te creëren. Omdat hij hier zelf direct bij gebaat is, zal hij zich er volledig in specialiseren en optimaal voor inzetten.
  • De risicodrager (de werkgever zelf of een verzekeraar) draagt het risico. De verzekeraar focust hierbij volledig op het bieden van financiële zekerheid. Hij begeeft zich niet op terreinen waar hij niet thuis hoort (zoals medische gegevens) en zich niet thuis voelt (zoals de uitvoering).

1DeActureMethode

Aanbeveling 2: beleg de uitvoering bij één gespecialiseerde partij
Juist omdat effectieve schadelastbeheersing cruciaal is, moet de werkgever zich er niet te veel zelf mee willen bemoeien. En een eventuele verzekeraar al evenmin. Activering en begeleiding van zieke (ex-)werknemers vragen om specialistische medische en arbeidsjuridische kennis en kunde. Schakel hier dus ook een specialist op deze terreinen voor in. Maar zorg er ook voor dat die uitvoeringsspecialist er een direct belang bij heeft om zijn werk maximaal effectief te doen. Beschouw de uitbetaling van ziekengeld als een onderdeel van de uitvoering, en beleg deze taak samen met de activering en ziektebegeleiding bij één partij.

Aanbeveling 3: zorg dat u zo snel mogelijk loonwaarde creëert
Iedere dag waarop een zieke (ex-)werknemer niet werkt, kost geld waar de werkgever niets voor terugkrijgt. Dit geldt voor de periode van loondoorbetaling, voor verblijf in de WGA-vast en nu ook voor verblijf in de Ziektewet en de WGA-flex. Een goede reden om de werknemer zo snel mogelijk te activeren. Maar onze ervaringen met de Ziektewet wijzen ook uit dat werk hebben de beste stimulans is voor herstel. Binnen de WGA vormt het de voornaamste beperking van de arbeidsongeschiktheid. Werk zorgt voor structuur, een sociale omgeving en een gevoel van eigenwaarde. Mensen worden niet beter van niets doen. Het is alleen de kunst om werk te vinden dat bij hun situatie past.

Aanbeveling 4: praat niet over, maar mét de werknemer
Effectieve private uitvoering van de Ziektewet vraagt om direct contact met de (ex-)werknemer. Dat is bij de WGA niet anders. Over een zieke praten is soms noodzakelijk, maar lost op zichzelf niets op. Het is juist zaak om mét de (ex-)werknemer in gesprek te gaan. Want alleen een persoonlijk gesprek biedt mogelijkheden om iemand in positieve zin te beïnvloeden. En andere middelen – zoals een brief – roepen vaak alleen maar weerstand op. Effectieve schadelastbeheersing vraagt dus om het organiseren van persoonlijk contact: een gesprek bij de werknemer thuis of op een neutrale locatie. Hier zal een goede uitvoerder altijd op focussen.

Aanbeveling 5: accepteer dat activering gepaard gaat met emotie
Als private uitvoerder van de Ziektewet hebben wij geleerd dat bij contact met zieke (ex-) werknemers de nodige emotie kan optreden. Het is niet leuk om door ziekte uit te vallen. En het is ingrijpend als je je vervolgens misschien op ander werk moet richten. Het kost moeite en energie om oude verwachtingen los te laten en je af te vragen wat ervoor in de plaats komt. Wie die boodschap komt brengen, kan emotie verwachten. Boosheid, teleurstelling, verdriet. Wij hebben geleerd dit te accepteren en er ruimte voor te bieden. Emotie betekent niet dat de boodschap of de aanpak niet klopt, wel dat het soms moeilijk is om die te aanvaarden. De grote kans op zulke emoties pleit wederom voor persoonlijke aandacht. Maar ook voor uitvoering door een externe specialist die niet wordt gehinderd door een werkrelatie met de persoon in kwestie.

Belangrijke kanttekening: ZW en WGA zijn niet hetzelfde
Het mag intussen duidelijk zijn dat wij overtuigd zijn van de waarde van onze Ziektewet-ervaringen voor de WGA. Veel van wat we daar hebben geleerd, benutten we om samen met werkgevers een passende private oplossing voor de WGA in te richten. Tegelijkertijd beseffen we heel goed dat de Ziektewet en de WGA een uiteenlopende dynamiek kennen. Om een belangrijk voorbeeld te noemen: in tegenstelling tot een vangnetter heeft een (ex-)werknemer in de WGA al minstens 104 weken arbeidsongeschiktheid én een uitgebreide keuring bij UWV achter de rug. Dit vraagt om een zorgvuldiger afgewogen aanpak bij de activering en begeleiding. Tegelijkertijd is het zaak niet te veel in te leveren op de voortvarendheid die volgens onze ervaringen met de Ziektewet noodzakelijk is.

Waardeer dit blogbericht:

Ruud van Gerwen is commercieel directeur bij Acture. Acture is gespecialiseerd in private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland en neemt hierin een leidende positie in. Het is medeopdrachtgever voor het AStri-rapport, Nadere vergelijking van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten (maart 2014). Daarnaast biedt Acture werkgevers een gratis whitepaper over de gevolgen van de Modernisering Ziektewet.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties