06
nov

Werkgever mist door kennisgebrek tal van WIA-kansen

Geplaatst door op in Artikelen
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 8264
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Veel werkgevers nemen hun zorgplicht zeer serieus. Zij voelen verantwoordelijkheid om hun werknemers te beschermen tegen inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd.

Toch vinden werkgevers de passende oplossingen vaak niet: ze missen kennis van de regelgeving en de financiële gevolgen voor werknemer en organisatie. Voor HR-professionals ligt hier een mooie kans om zich met strategisch advies te onderscheiden. Het is wel verstandig om deskundig advies in te winnen.

Onderzoek: werkgever voelt verantwoordelijkheid, maar doet (te) weinig

Arbeidsongeschiktheid heeft grote invloed op het inkomen van een werknemer. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen bij het beperken van dit risico. Maar zijn zij hiertoe bereid, en kennen ze de weg naar passende oplossingen? Delta Lloyd liet onafhankelijk onderzoeksbureau GfK hier onderzoek naar doen onder meer dan 500 werkgevers.

  • Hieruit blijkt dat veel werkgevers minstens enige verantwoordelijkheid voelen voor de inkomensrisico’s die arbeidsongeschikte werknemers lopen.
  • Toch ondernemen ze nog weinig actie, vooral door een gebrek aan kennis.
  • Zo missen werkgevers kansen om invulling te geven aan hun zorgplicht én om de schade voor hun organisatie en personeel te beperken.

Méér dan loonbetaling

Werkgevers voelen zich verantwoordelijk voor méér dan de loonbetaling alleen; zij voelen een zorgplicht voor hun werknemers. Ze willen onder meer invulling geven aan goed werkgeverschap door maatregelen te nemen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Uit het onderzoek blijkt dat:

 • 23% van de werkgevers een grote verantwoordelijkheid voelt om hier iets voor te regelen;
 • 52% hiervoor een beperkte verantwoordelijkheid voelt;
 • 19% geen verantwoordelijkheid voelt en 6% geen mening heeft.


Ook cao-verplichtingen spelen mee

Niet alleen verantwoordelijkheidsgevoel speelt een rol, ook eventuele cao-verplichtingen wegen mee. Zo geeft 32% van de ondervraagde werkgevers aan dat hun cao afspraken bevat over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid. Volgens 49% is dat niet het geval en 19% geeft aan het niet te weten. Minstens een derde van de werkgevers is dus verplicht om serieus te kijken naar WIA-aanvullingen.

Weinig collectieve WIA-verzekeringen

Welke verzekeringen sluiten werkgevers daadwerkelijk af? Ook hierin biedt het onderzoek inzicht:

 • 30% van de werkgevers heeft een collectieve WIA-hiaatverzekering afgesloten;
 • 10% heeft een collectieve WIA-bodemverzekering of -basisverzekering afgesloten;
 • 9% biedt werknemers een collectieve WIA-excedentverzekering;
 • 6% biedt een combinatie van een hiaat- en excedentverzekering.

Ter vergelijking: in 2001 had volgens het ministerie van SZW 60% van de werkgevers het WAO-hiaat gedicht; 67% van deze groep deed dat door middel van een verzekering. Liefst 80% van alle werknemers kon toen aanspraak maken op zulke inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid.

Weinig kennis van de WIA

Liefst 75% van de werkgevers voelt in ieder geval enige verantwoordelijkheid voor inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Dat toch maar een deel hier consequenties aan verbindt, komt vooral door een gebrek aan kennis. De WIA-uitkering vormt een goed voorbeeld. Na twee jaar ziekte kan een werknemer die aanvragen bij UWV. Deze instantie beoordeelt of de werknemer voldoende verdiencapaciteit is kwijtgeraakt en zo ja, welke uitkering hij ontvangt. Het antwoord op deze vragen is van groot belang voor het inkomen van de werknemer. Ook hangen hier de premies vanaf die de werkgever aan UWV betaalt – of de uitkeringen die hij bekostigt als hij eigenrisicodrager is. Toch is ruim een derde van de werkgevers geheel onbekend met de WIA-uitkering. Van degenen die deze uitkering wel kennen, begrijpt slechts 23% hoe de hoogte ervan wordt bepaald.

Goede werkgever plukt meerdere vruchten

Strategisch HR-advies over verzuim en arbeidsongeschiktheid kan grote meerwaarde hebben. Werkgevers die echt invulling geven aan goed werkgeverschap – onder meer in de vorm van inkomensverzekeringen – plukken daar op diverse manieren de vruchten van:

 • De juiste maatregelen – niet alleen inkomensverzekeringen aanbieden, maar werknemers ook voorlichten en effectief ondersteunen bij re-integratie – helpen arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Daar heeft zowel de organisatie als de werknemer financieel baat bij.
 • Extra zorg voor werknemers is een waardevolle arbeidsvoorwaarde. Een collectieve verzekering is voordeliger dan een individuele verzekering die de werknemer zelf afsluit. Ook krijgt de werknemer bij de collectieve variant geen vragen over zijn gezondheid. Dit verlaagt voor hem de drempel naar een goede verzekeringsoplossing.
 • Bij goede HR-communicatie weten werknemers deze zorg ook op waarde te schatten. Dit draagt bij aan de loyaliteit van werknemers en de aantrekkingskracht op nieuw talent.
 • Het imago van de organisatie krijgt meer glans, ook voor klanten en opdrachtgevers. Een reputatie als ‘goede werkgever’ kan een positief effect hebben op zakelijke relaties.

Zicht op schadelast

Veel werkgevers hebben niet alleen weinig zicht op de inkomensrisico’s voor hun werknemers, maar ook op de schadelast voor hun organisatie. Van het WIA-oordeel waar werkgevers zo weinig verstand van hebben, hangt behalve de uitkering ook het voortbestaan van de arbeidsverhouding af. Is bijvoorbeeld onvoldoende aangetoond dat er geen passend werk is binnen de organisatie, dan wordt een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen. Dat betekent een voortzetting van de loonkosten. Verder zegt bijna een kwart van de werkgevers niet te weten wat de jaarlijkse verzuimkosten zijn. Toch heeft meer dan de helft (55%) te maken gehad met ziekte van meer dan 6 weken en één op de acht met ziekte van meer dan twee jaar.

Begeleiding beïnvloedt kosten

Inzicht in de financiële gevolgen van verzuim draait om kosten. Maar zeker zo belangrijk is hoe de werkgever die kosten kan beïnvloeden. Goede verzuimbegeleiding kan (langdurig) verzuim bekorten en kostbare WIA-instroom voorkomen. Maar ook hier speelt een gebrek aan kennis veel werkgevers parten. De wet schrijft voor dat de werkgever een casemanager moet aanstellen, die een centrale rol speelt bij de verzuimbegeleiding. Ruim driekwart (77%) van de werkgevers is bekend met deze casemanager, maar slechts 21% weet precies wat diens rol is. Dit maakt het uiterst twijfelachtig of werkgevers alle kansen grijpen om door deskundige begeleiding het verzuim te bekorten. Terwijl dat van groot belang is voor zowel de inkomenszekerheid van werknemers als de kosten van de organisatie.

Deskundige casemanager maakt het verschil

Gedurende de eerste twee ziektejaren is de kans dat een werknemer re-integreert het grootst. Actieve, deskundige begeleiding kan dus veel effect sorteren. Toch grijpen veel werkgevers die kans niet. Casemanagement intern regelen lijkt hen eenvoudiger en goedkoper. Ruim de helft (53%) belegt de verantwoordelijkheid bij de direct leidinggevende en 21% bij een HR-manager. Die beschikken echter vaak niet over de juiste deskundigheid en praktische ervaring, met alle gevaren van onvoldoende resultaat en oplopende kosten van dien. Een deskundige externe casemanager heeft zicht op alle mogelijke oplossingen en beschikt over een netwerk dat de expertise in huis heeft om deze uit te voeren. Zo kan hij effectief de schadelast beperken – voor werkgever én werknemer.

Voorlichting over complexe zaken

De zorg voor een behoorlijk inkomen bij arbeidsongeschiktheid berust niet uitsluitend bij de werkgever. Ook werknemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen, maar dat kan alleen als zij de risico’s kennen. Helaas blijkt 25% van de werkgevers werknemers hier helemaal niet over te informeren. Nog eens 29% doet dit slechts eenmalig, bij indiensttreding van de werknemer. In totaal laat dus ruim de helft belangrijke kansen liggen om de zorgplicht in te vullen en de schadelast te beïnvloeden. Gezien de beperkte kennis bij veel werkgevers is het aantrekken van een externe deskundige een voor de hand liggende oplossing. Zo’n specialist kan heldere voorlichting verzorgen en werknemers de weg wijzen naar passende verdere advisering.

Onderscheiden als goed werkgever

Collectieve WIA-verzekeringen kunnen de risico’s beperken die ook bij een goed beleid altijd aanwezig blijven. Daarmee vormen ze een belangrijk sluitstuk én een zinvolle invulling van goed werkgeverschap. Maar ze vragen wel om kennis van de ingewikkelde en steeds veranderende materie. Ook is een brede blik raadzaam: deze verzekeringen zijn alleen effectief als ze gepaard gaan met professionele verzuimbegeleiding en goede communicatie.

Dat veel werkgevers (en HR-afdelingen) de weg naar goede oplossingen (nog) niet weten te vinden is op zich niet verwonderlijk: deze materie is niet hun kernexpertise. Maar het toont wel het belang aan van deskundig advies. In de praktijk is dit vaak de enige manier om goed inzicht in de risico’s te krijgen en passende oplossingen te vinden. En daarmee de aangewezen weg voor HR-professionals die willen dat hun organisatie zich echt als goed werkgever onderscheidt.

Bekijk alle onderzoeksresultaten.

Waardeer dit blogbericht:

Christa Plat is product manager bij Delta Lloyd. Delta Lloyd wil werkgevers bewust maken van de kosten en inkomensrisico’s bij verzuim en arbeidsongeschiktheid, én de mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen. Voor werkgevers en HR-professionals zijn beschikbaar:


- Praktische hulpmiddelen en tools, zoals de WIA Wizard en de Kennistest verzuim en arbeidsongeschiktheid
- Kennis, concrete tips en adviezen in overzichtelijke publicaties
- Resultaten van onderzoek, zoals de survey Werkgevers en arbeidsongeschiktheid (GFK, 2014)


linkedin hover 32

Reacties