12
juni

Pensioencontracten op de schop

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3754
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Als gevolg van het Pensioenakkoord 2013 gaat er voor werkgevers en werknemers het één en ander veranderen in de arbeidsvoorwaarde pensioen. Een verdere beperking voor 2015 is reeds aangekondigd. Honderden p&o'ers moeten nog dit jaar aan de slag om hun pensioenregelingen aan te passen.

Uit een inventarisatie van de contracten van haar klanten, blijkt volgens Aon Hewitt dat zeker 40 procent van de werkgevers de pensioenregeling voor 1 januari 2014 dient aan te passen. Voor dit deel van de werkgevers zal de wijze waarop pensioenen in de contracten geregeld zijn, vanaf volgend jaar niet meer zijn toegestaan. Per 1 januari 2015 zal naar verwachting bijna alle contracten aangepast moeten worden.

Dit betekent dat veel werkgevers voor het eind van dit jaar een nieuwe pensioenregeling met de werknemers overeen moet komen. Omdat dit leidt tot een soberdere pensioenregeling, lopen deze processen vaak moeizaam. Als de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar, kan er bovendien sprake zijn van administratieve en contractuele beperkingen.

Wijzigingen per 1 januari 2014

Wat gaat er dan precies veranderen? Volgend jaar gaat het om wijzigingen in de AOW, de pensioenrichtleeftijd en de maximale pensioenopbouw.

AOW
De AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog. Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden. In 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Pensioenrichtleeftijd
De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2014 in één keer verhoogd naar 67 jaar. Deze nieuwe pensioenrichtleeftijd geldt voor het pensioen dat vanaf 1 januari 2014 wordt opgebouwd. Voor het opgebouwde pensioen wijzigt er in principe niets, tenzij anders overeengekomen. Een deel van het pensioen wordt uitgekeerd vanaf het 65ste levensjaar en een ander deel vanaf het 67ste levensjaar.

Maximale pensioenopbouw
De laatste grote wijziging ten aanzien van de maximale pensioenopbouw was in 2006. Sindsdien is het niet meer toegestaan om pensioen op te bouwen voor vut- en prepensioen, afgezien van een overgangsregeling. Per 1 januari 2014 worden de fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentages voor middelloon- en eindloonregelingen aangepast. Voor middelloonregelingen zakt dit percentage van 2,25 procent naar 2,15 procent. Het partner- en wezenpensioen wordt overeenkomstig verlaagd.
Dit betekent dat er meer dienstjaren nodig zijn om een pensioen van 70 procent van het gemiddelde of laatst verdiende loon te bereiken. In plaats van 35 jaar is er 37 jaar voor nodig bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. De regering acht dit een redelijk aantal dienstjaren om naar maatschappelijke maatstaven een aanvaardbaar pensioen op te bouwen. Voor beschikbare premieregelingen gelden fiscale staffels. Deze worden overeenkomstig verlaagd.

Gevolgen van een opbouw die hoger is dan het fiscaal toegestane maximum.
De gevolgen van een contract dat niet aan de fiscale eisen voldoet kunnen groot zijn:

• Als de pensioenregelingen niet aan de eisen voldoen, kan de hele pensioenpot in één keer worden belast. De waarde van deze aanspraak (het volledige bedrag dat aan pensioen is opgebouwd) wordt progressief belast. Daarnaast is er revisierente verschuldigd. Het is het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij die hierover loonbelasting en premies moet inhouden.
• Voor de nieuwe opbouw geldt dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie als loon belast is en dat het werknemersdeel van de pensioenpremie niet op het fiscale loon in mindering komen.
•De pensioenuitkeringen zijn onbelast.

Onder voorwaarden kan bij de belastingdienst vooraf een splitsing van de pensioenregeling worden aangevraagd. Dit betekent dat de pensioenregeling wordt gesplitst in een fiscaal gefacilieerd deel en een fiscaal bovenmatig deel. Alleen de pensioenpremie voor de fiscaal bovenmatige opbouw wordt dan progressief belast. Indien er geen recht bestaat op een vrijstelling in box 3 is het saldo van dit deel van de pensioenregeling jaarlijks belast met 1,2%.

Wijzigingen per 1 januari 2015

In het regeerakkoord is een verlaging van het maximale opbouwpercentage in 2015 opgenomen. Voor middelloonregelingen maximaal 1,75 procent. Ook wordt een maximaal pensioengevend salaris van 100.000 euro ingevoerd. Op 7 juni kwam naar buiten dat sociale partners voorstellen de jaarlijkse belastingvrije premieopbouw vast te stellen op 1,85 procent, waarvan 0,1 procent als spaarfaciliteit. Verder wordt voorgesteld om voor de bovenmatige pensioenregeling een vrijstelling in box 3 op te nemen. De regering zou bereid zijn dit onderhandelingsresultaat te steunen. De precieze implicaties van de afspraken van 7 juni met de sociale partners zijn nog niet bekend.

Keuzes voor werkgevers en werknemers

Sinds vorig jaar sluit de pensioendatum in de arbeidsovereenkomst niet meer aan op de AOW-datum. Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om met deze mismatch om te gaan. Veelal wordt ervoor gekozen om de pensioenleeftijd in de arbeidsovereenkomst te verschuiven van de 65-jarige leeftijd naar de AOW-datum.

Als de pensioendatum in de pensioenovereenkomst 65-jaar blijft, sluit deze niet meer aan op de AOW-leeftijd en eventueel de arbeidsovereenkomst. In het pensioenreglement kan worden opgenomen dat de ingangsdatum van het pensioen eerder in kan gaan of kan worden uitgesteld. Zo kan precies bij het einde van de arbeidsovereenkomst aangesloten worden op het begin van de AOW .

Indien de beperking van de fiscaal maximaal toegestane pensioenopbouw niet leidt tot een verplichte aanpassing, dan kan de huidige pensioenregeling ongewijzigd worden voortgezet. Veel werkgevers kiezen er dan voor om ook niet tot aanpassing over te gaan en de pensioenleeftijd op 65 jaar te houden.
Als de huidige pensioenovereenkomst leidt tot bovenmatigheid, dan moet het pensioencontract aangepast worden. Er zullen dan keuzes moeten worden gemaakt over hoe de komende veranderingen in de pensioenen moeten worden verwerkt.

Belangrijke vraag is wat de pensioenleeftijd in het pensioencontract wordt. Iedere keuze van een pensioendatum in de pensioenovereenkomst heeft zijn eigen voor- en nadelen. De pensioenrichtleeftijd mag 65 jaar blijven, maar dan wordt het fiscaal maximale opbouwpercentage lager, namelijk maximaal 1,84 procent bij een middelloonregeling. Wordt de nieuwe pensioenopbouw gericht op 67 jaar (of 66 of 68), dan rest nog de vraag of de al opgebouwde pensioenen op de ingangsdatum van 65 jaar blijven staan, of dat deze worden omgezet naar 67 jaar.

Sociale zekerheid

De afwegingen die werkgevers moeten maken, hebben ook gevolgen voor de sociale zekerheidsuitkeringen zoals de WW- en WIA. Indien de pensioendatum voor de AOW-datum ligt, kan dat inhouden dat werknemers worden gekort op hun uitkering. Verder aandachtspunt zijn de wijzigingen in de pensioenregeling voor de andere groepen, zoals deelnemers met prepensioen, VUT of arbeidsongeschiktheidspensioen of tijdelijk partnerpensioen (ANW-hiaatpensioen). Voor deze groep is veelal vastgelegd dat de uitkering stopt op de eerste dag van de maand waarin zij 65 jaar worden en er is geen geld gereserveerd om deze uitkering tot de verhoogde AOW-leeftijd uit te keren. Dat zorgt dus voor een tijdelijke inkomensterugval.

Het zou optimaal zijn als bij de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2014 al rekening wordt gehouden met de wetgeving per 1 januari 2015, zodat de pensioenovereenkomst volgend jaar niet opnieuw hoeft te worden aangepast. De kans op wijzigingen in dit wetsvoorstel is echter reëel, zodat het vooruitlopen op deze wetgeving wellicht voorbarig is.

Werkgevers en werknemers kunnen ook een fiscaal bovenmatige pensioenregeling overeenkomen. Aon Hewitt heeft ervaring met dergelijke pensioenregelingen en becijferd dat dit een aantrekkelijk alternatief kan zijn. Voorwaarde is dan wel dat vooraf een verzoek tot splitsing bij de belastingdienst wordt ingediend, zodat enkel het bovenmatige deel direct belast is. Naar onze mening hoeft het feit dat dit een vrijwillige pensioenregeling is, niet belemmerend te zijn.

Lees meer in de whitepaper 'Pensioen op de schop'

Waardeer dit blogbericht:
0

Reacties