21
sept

Van ziek naar de bijstand?

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 7855
  • 0 reactie
  • Afdrukken

In een vroegtijdig stadium is het belangrijk om aan de zieke werknemer uit te leggen wat de gevolgen en financiële consequenties zijn vanuit de Wet WIA. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, terwijl een uitleg in een vroeg stadium duidelijkheid kan geven. Het levert voor alle partijen voordeel op.

Beoordeling verzuimdossier

In gesprek met een HR-medewerker krijg ik het verzoek om een langdurig verzuimdossier te bekijken en ondersteuning te bieden. Het betreft een werkneemster van 49 jaar, zij gaat een WIA-keuring aanvragen en is dus al bijna 104 weken arbeidsongeschikt. Zij heeft geen partner, maar wel twee kinderen. Ze is dus geheel afhankelijk van haar inkomen.

De werkneemster is zo goed mogelijk begeleid door de leidinggevende; regelmatig is er overleg, zelfs tijdelijk aangepast werk is er geregeld en er is ook gekeken of er ander werk te creëren is. De stappen volgens de Wet verbetering poortwachter zijn keurig doorlopen, ook is er spoor 2 ingezet, maar heeft uiteindelijk niets opgeleverd.

Bij het doornemen van het dossier merk ik op dat de gevolgen op langere termijn van een WIA-keuring niet aan de orde komen. Vanuit het arbeidsdeskundig rapport kunnen we een inschatting maken van de uitkomst van een WIA-keuring. Daarbij kan ook duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor het inkomen en welke verplichtingen hierbij horen.

Laag percentage arbeidsongeschiktheid, hoge kosten

Inmiddels is de WIA-keuring aangevraagd en de re-integratie naar ander passend werk is niet geslaagd. Het UWV heeft de WIA-keuring beoordeeld en de uitslag is dat de werknemer 37% arbeidsongeschikt is. We hebben bezwaar gemaakt, maar dit heeft niet geleid tot een ander arbeidsongeschiktheidspercentage. De werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA en zij hebben zelf de re-integratieverplichting voor de komende 10 jaar. Dan is er nog de financiële schade; door het lage percentage van 37% is de verwachting dat deze financiële schade wel mee zal vallen. Toch blijken deze nog steeds ruim € 105.000,- voor de komende 10 jaar. Dit hadden de leidinggevende en HR- medewerker niet verwacht.

Duidelijk beleid WGA

Wat gebeurt er als een werknemer een WGA-uitkering krijgt binnen de organisatie? Neemt u afscheid? Ontslag mét transitievergoeding of slapend dienstverband? Of blijven deze werknemers zoveel mogelijk in dienst? Er geldt voor werknemers die met een WGA-uitkering in dienst blijven een no-riskpolis.

Binnen deze organisatie is het in elk geval onvoldoende duidelijk en dat is geen uitzondering. Regelmatig kom ik tegen dat er niets geregeld is. In een gesprek met de HR-medewerker, na de WIA-keuring, kreeg ik de vraag of zij de werkneemster weer aan het werk konden zetten binnen de organisatie. Mijn wedervraag is, is deze functie passend en duurzaam, kunnen jullie deze werkneemster tot 67 jaar deze baan duurzaam aanbieden? Nee, dat zeker niet. Het arbeidsdeskundig onderzoek had dit ook al eerder aangetoond en de situatie bij de werkgever was niet veranderd.

Bijstand

Deze organisatie heeft nog niet eerder een werknemer na de WIA-keuring gere-integreerd. Gezamenlijk nemen we een aantal stappen door om de re-integratie nu wel te laten slagen. Werkneemster krijgt gedurende 26 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering en krijgt 70% van het laatste verdiende inkomen. Zij zal dus niet meteen de noodzaak zien van de re-integratie. Op de langere termijn is het voor behoud van haar inkomen zeker belangrijk.

Het UWV heeft bij de WIA-keuring ook haar resterende verdiencapaciteit vastgesteld. Na deze loongerelateerde uitkering van 26 maanden zal zij voor minimaal 50% aan inkomen moeten hebben, van deze resterende verdiencapaciteit, om een hogere WGA-loonaanvullingsuitkering te ontvangen. Anders valt de werknemer terug in de lagere vervolguitkering. In dit geval zou dit 28% van het minimumloon zijn, op jaarbasis ongeveer € 5.600,-. Dat is onder bijstandsniveau. Er zijn hierop nog wel aanvullingen, maar het totale inkomen zakt ver onder wat werkneemster gewend was. Een zwaarwegend argument, waarom ze er alles aan moet doen om weer (deels) aan het werk te komen.

Voordelen re-integratie

Als de werkneemster met een WGA-uitkering werkt, gaat ze in inkomsten er 30% op vooruit. De WGA-schade voor de werkgever gaat omlaag. Als zij hiermee een hogere loonaanvullingsuitkering later krijgt, kan zij haar gezin van twee kinderen financieel blijven onderhouden. Een ander voordeel is dat indien de werkneemster tijdens de loongerelateerde uitkering werkt, de WW-rechten in stand blijven en niet wegvallen.

Bespreek dit al in een vroeg stadium met de zieke werkneemster en de kans op een succesvol re-integratietraject is daarmee aanzienlijk vergroot. Werkneemster weet in dit geval al in een vroeg stadium wat de inkomensgevolgen kunnen zijn. Het levert iedereen een financieel voordeel op en werkneemster behoudt ook nog deels WW-rechten. Reden genoeg om te voorkomen dat iemand onder bijstandsniveau uitkomt. De wet heet niet voor niets Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Bronnen 

beeld: pixabay

Waardeer dit blogbericht:

Angelo Wiegmans is Register case- en caremanager (Rccm®) en specialist op het gebied van verzuim. Hij is eigenaar van Bedrijf Plus en helpt werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatie-advies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging te maken eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.


linkedin hover 32 twitter hover 32