30
apr

HR moet werk maken van kennis en regie sociale zekerheid

Geplaatst door op in Opinie
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 4924
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Veel organisaties denken ten onrechte dat ze hun zaken op het gebied van de sociale zekerheid voor elkaar hebben. In werkelijkheid hebben ze vaak te weinig kennis in huis of is die onvoldoende geborgd. Hierdoor komt er van effectieve regie op de kostenrisico's meestal niet veel terecht. Terwijl zulk corporate risk management tegenwoordig bittere noodzaak is.

Corporate risk management staat voor effectieve regie op organisatieniveau ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze risico's zijn anno 2015 zo omvangrijk, dat werkgevers onnodig veel geld verspillen als hun afdeling HR/P&O hier geen consequent bedrijfsbeleid voor heeft. De modernisering van de Ziektewet, toevoeging van het flexrisico aan de WGA, de invoering van de WWZ-verplichting om na twee jaar ziekte een transitievergoeding te betalen: de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers blijft maar toenemen. En bij zulke grote verschuivingen kan niemand stellen dat hij de zaken op orde heeft. Het is nu juist tijd voor grondige heroverweging van eerder gemaakte beleidskeuzes.

Direct aan de slag met regie op de sociale zekerheid?
Bestel nu gratis het boekje 'De werkgever betaalt de rekening' (52 pagina's) op de site van CS Opleidingen!

Verzuim is vaak cosmetisch laag

Te veel werkgevers komen op dit moment niet verder dan symptoombestrijding. Ze wijzen de leidinggevende aan als casemanager, en in het beste geval hebben ze programma's voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zo denken ze de zaken goed te hebben geregeld. Om vervolgens te worden overvallen door een loonsanctie van UWV, stijgende ZW- en WGA-flexpremies, of verzuimkosten die twee keer hoger uitvallen dan op basis van het intern gecommuniceerde verzuimpercentage mocht worden verwacht. Want veel organisaties hebben een cosmetisch laag verzuimpercentage, dat puur te danken is aan allerlei kunstgrepen. Met als gevolg dat de afdeling HR voortdurend wordt geconfronteerd met ogenschijnlijk onverklaarbare financiële tegenvallers.

Beperking financiële risico's

Een afdeling HR die geloofwaardig wil blijven, moet dergelijke financiële tegenslagen niet alleen kunnen verklaren, maar ook effectief weten te beperken. Hiervoor is kennis nodig. Of liever nog: consequent onderzoek. Wat gaat er mis? Waar komt die UWV-sanctie of oplopende premie vandaan? Waarom is ons werkelijke verzuim verhoogd? Regie voeren betekent in de eerste plaats stelselmatig zulke vragen stellen en beantwoorden. Maar vooral ook dat een organisatie een eigen visie ontwikkelt op maximale beperking van de financiële risico's rond verzuim en uitval. Met, in het belang van alle betrokkenen, nadrukkelijk oog voor de lange termijn.

Doortastend optreden vereist kennis
Zicht hebben op mogelijke consequenties op de lange termijn is noodzakelijk voor doortastend optreden op de korte termijn. Vaak worden de grootste kansen gemist in de eerste dertien weken van een ziektegeval. Menige werkgever overziet in die fase onvoldoende welke gevolgen de ziekte uiteindelijk kan hebben, onderschat hoe snel de terugkeerdrempel groeit en schrikt terug voor harde maar noodzakelijke keuzes. Met als gevolg dat hij en de werknemer te lang vasthouden aan een heilloos re-integratieplan, bijvoorbeeld omdat terugkeer in de eigen functie een utopie is. Maar als dit uiteindelijk tot ontslag leidt, is dat voor de werknemer vele malen vervelender dan een andere functie.

Onderdelen corporate risk management

Corporate risk management gaat veel verder dan het correct begeleiden van individueel verzuim. We hebben het over een gestructureerd, alomvattend bedrijfsbeleid op het gebied van de sociale zekerheid. Met als belangrijke onderdelen:

 • inzicht in en beleid op de geldstromen sociale zekerheid (waar verzuim en arbeidsongeschiktheid onder vallen);
 • nauwe samenwerking met de afdeling Finance;
 • gerichte keuzes op het gebied van casemanagement;
 • kennismanagement.

Inzicht in en beleid op geldstromen

Wie de risico's effectief wil managen, moet precies weten welke omvang ze hebben. Daarom is het cruciaal om inzicht te hebben in de geldstromen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Want alleen dan is de urgentie van individuele maatregelen helder en is een goede afweging van kosten en baten mogelijk. Inzicht in de geldstromen vraagt onder meer om het inrichten van een standaard controlebeleid: welke UWV-beschikkingen ontvangen we, welke financiële lasten leveren die op, zijn die correct berekend, wat is er eventueel te winnen via bezwaar en beroep?

Samenwerken met Finance

In veel organisaties vraagt corporate risk management om het slechten van muren tussen afdelingen, in elk geval die tussen HR en Finance. Meestal zijn deze afdelingen elk verantwoordelijk voor een deel van de processen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. Goede samenwerking is daarom een voorwaarde om risico's tijdig te signaleren en kansen zoveel mogelijk te verzilveren. Een goed voorbeeld is de uitvoering van de no-riskpolis. Optimale benutting van deze regeling is alleen mogelijk als HR consequent aanwezige arbeidshandicaps in kaart brengt, en Finance ziekmeldingen tijdig doorgeeft aan UWV. Bij een goede fiscale uitvoering kan slechts één succesvol beroep op de no-riskpolis een organisatie in totaal tienduizenden euro's aan korting op de werkgeverslasten opleveren!

Gerichte keuzes casemanagement

Ieder verzuimgeval is uniek, dus effectief casemanagement is per definitie maatwerk. Toch zijn overkoepelende keuzes wel degelijk mogelijk én belangrijk. Vaststelling van een standaardbudget voor interventies vormt een goed voorbeeld. De kwaliteit van het re-integratieproces is enorm te verbeteren door hier standaard een bedrag van zo'n 10% van de loonschade voor vrij te maken. Dit schept al in de cruciale beginfase van de begeleiding ruimte voor bijvoorbeeld nadere duiding van psychische klachten, verdere uitvraag van de bedrijfsarts of een arbeidsdeskundig onderzoek. Misplaatste zuinigheid in dit stadium leidt vaak tot onnodige, maar o zo kostbare fouten.

Kennismanagement

Om gestalte te kunnen geven aan bovenstaande onderdelen van corporate risk management, moet een organisatie beschikken over voldoende materiekennis. De sociale zekerheid is complex, adequate kennis is dus cruciaal. De verwerving en borging van zulke kennis vormt bij uitstek een terrein waar HR verstand van heeft én in veel organisaties verantwoordelijk voor is. Tegelijkertijd heeft deze afdeling er in het geval van de sociale zekerheid zelf een groot belang bij om de zaken goed te hebben geregeld. Alle reden dus om aan de slag te gaan met vragen als:

 • Welke kennis hebben we nodig?
 • Op welke manier vullen we eventuele lacunes aan?
 • Hoe borgen en onderhouden we deze kennis in onze organisatie?
 • Wat doen we zelf, wat kunnen we gerust uitbesteden?

HR moet de regie hebben

Het is van groot belang dat de HR-afdeling het voortouw neemt om kennis van en regie op de sociale zekerheid binnen de eigen organisatie te organiseren. Er is niets op tegen om op onderdelen expertise van buitenaf in te huren. Dit kan zelfs grote toegevoegde waarde hebben. Maar ook hier geldt: de regie hoort bij HR te liggen. En dus niet, zoals te vaak het geval is, bij de externe deskundige(n) in kwestie. Voor sommige HR-professionals betekent dit wellicht dat ze over hun huiver voor cijfers heen moeten stappen. Maar rekenwerk hoort er in dit deel van het HR-vakgebied echt gewoon bij, en roestige vaardigheden op dit terrein zijn prima op te poetsen. Een organisatie moet op zijn minst in staat zijn om kosten en baten correct te berekenen, anders kan er van effectieve regie nooit sprake zijn.

Direct aan de slag met regie op de sociale zekerheid?
Bestel nu gratis het boekje 'De werkgever betaalt de rekening' (52 pagina's) op de site van CS Opleidingen!

Waardeer dit blogbericht:
0

Marjol Nikkels is directeur van CS Opleidingen. Dit bedrijf levert hoogwaardige praktijkopleidingen gericht op het verkrijgen van regie op geldstromen binnen de sociale zekerheid. Daarnaast publiceert het regelmatig boeken en artikelen over dit onderwerp.


linkedin hover 32 twitter hover 32