25
feb

Optimaal beslissen over de Nieuwe WGA betekent nú starten

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 5381
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De overgang naar de Nieuwe WGA dwingt iedere Nederlandse werkgever in 2016 tot een belangrijke keuze. Moet je je met ingang van 2017 publiek verzekeren voor het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van vast en flexibel personeel, of gaan eigenrisicodragen? HR-afdelingen kunnen zich onderscheiden door de besluitvorming over dit complexe vraagstuk goed te regisseren.

Goede regie vraagt in de eerste plaats om inhoudelijke verdieping. Je moet weten wat er verandert en wat de uitdagingen en de kansen zijn. Op basis van die kennis kun je vervolgens een heldere planning maken. Dat laatste is zonder meer onmisbaar: wie te laat begint, beslist vrijwel zeker onzorgvuldig. Met alle kostenrisico’s van dien, want de financiële belangen zijn groot.

Optimaal beslissen over de Nieuwe WGA? Volg onze masterclass!

Acture nodigt je van harte uit voor de Masterclass “Optimaal beslissen over de Nieuwe WGA”. Hierin praten we je in één dagdeel bij over alle ontwikkelingen. Na afloop ga je naar huis met alle benodigde expertise én acht praktische tips om met jouw organisatie een goede keuze te maken!
Meer informatie en inschrijven

De Nieuwe WGA: dit verandert er

Op 1 januari 2017 wordt, één jaar later dan aanvankelijk gepland, de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) afgerond. Die dag plaatst de overheid met de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex de (voorlopige) sluitsteen van een langdurig wetgevingsproces (zie kader). Hierdoor zijn er meer gelijke risico’s en kansen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid bij werknemers met een vast en een tijdelijk contract. De werkgever betaalt in beide gevallen gedurende twee jaar voor de kosten van verzuim en re-integratie en daarna voor een groot deel van de WGA-uitkeringen. Maar hij krijgt nu voor het eerst óók de mogelijkheid om voor dit volledige risico een eigen oplossing in te richten. Tot 1 januari 2017 is dit voor personeel met een tijdelijk contract niet mogelijk. Voor de WGA-flex zijn alle werkgevers nu nog verplicht aangewezen op de uitvoering van UWV.

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex: een voorlopige sluitsteen

Nederland kan bogen op een lange wetgevingstraditie ter voorkoming en beperking van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De belangrijkste stappen op een rij:
1999: uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (van 6 naar 52 weken)
2002: invoering Wet verbetering poortwachter
2003: verdere uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (van 52 naar 104 weken)
2006: invoering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
2013: start invoering Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)
2017: samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Uit alle evaluaties blijkt dat de WIA en de eraan voorafgaande maatregelen hebben gewerkt. Klopten eerst zo’n 120.000 werknemers aan de keuringspoort, nu is dat nog maar de helft. Wel hebben zieken die afkomstig zijn uit een tijdelijk contract een onevenredig groot aandeel in de WIA-instroom. Ziedaar de aanleiding voor de Wet BeZaVa (ook bekend als de ‘Modernisering Ziektewet’). Doel: meer gelijkheid tussen werknemers met tijdelijke en vaste contracten, in lijn met de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Dit zijn de uitdagingen en de kansen

De nieuwe optie om voor de WGA-flex eigenrisicodrager te worden levert uitdagingen en kansen op. Alle werkgevers moeten vóór 1 oktober 2016 beslissen wat ze hiermee willen doen. Wie geen keuze maakt, kiest namelijk feitelijk toch – en wel voor publieke uitvoering door UWV per 1 januari 2017. Concreet liggen, afhankelijk van de uitgangspositie van de werkgever, deze opties op tafel:

  • Wie nu eigenrisicodrager is voor de WGA-vast, moet besluiten of hij dit wil blijven en er de WGA-flex bij wil nemen. Zowel publiek verzekeren als eigenrisicodragen kan vanaf 2017 alleen voor beide regelingen tegelijk.
  • Werkgevers die nu geen eigenrisicodrager WGA zijn, kunnen vanaf 1 januari 2017 uitstappen. Onder gunstige condities, want de “staartlasten” blijven dan achter bij UWV. De werkgever hoeft dus geen voorziening te treffen voor private financiering van zijn bestaande schade, een knelpunt dat voorheen veel werkgevers belette om het publieke stelsel te verlaten.

Kiezen maar: Whk-premies of eigenrisicodragen

De keuze waar de werkgever voor staat, komt uiteindelijk neer op een simpele vraag. Wil hij ziektebegeleiding, re-integratie en uitbetaling van uitkeringen overlaten aan UWV? Of wil hij gaan eigenrisicodragen en voor deze uitvoering een eigen oplossing inrichten? Wie voor het laatste kiest, kan zichzelf nu voor het eerst verlossen van alle drie de gedifferentieerde premies die UWV bij publieke verzekering in rekening brengt ter financiering van de Werkhervattingskas (Whk):

  • premie WGA-vast: voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn;
  • premie WGA-flex: voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die meer dan twee jaar ziek zijn;
  • premie ZW-flex: voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren.

Voor grote werkgevers zijn deze premies volledig individueel en bij kleine volledig sectoraal bepaald; voor middelgrote ondernemingen hanteert UWV een mengvorm van deze beide uitersten. De Belastingdienst stuurt werkgevers jaarlijks een beschikking die de hoogte van elke premie aangeeft.

Zélf een oplossing inrichten

Bij de WGA-vast en ZW-flex vormt eigenrisicodragen nu al een alternatief voor de Whk-premies en de uitvoering van UWV. Vanaf 1 januari 2017 is bij de WGA het eigenrisicodragerschap uitsluitend nog mogelijk voor de volledige regeling (dus zowel WGA-vast als WGA-flex). Wie wil, kan dan dus – ongeacht de aard van het dienstverband van de medewerker – in totaal twaalf jaar verantwoordelijk blijven voor het inkomen en de re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor de uitvoering kan zo’n eigenrisicodrager naar eigen inzicht een privaat alternatief inrichten voor de dienstverlening van UWV. Hij is hierbij wel gebonden aan de dienstverlening van de partij die de (verplichte) garantieverklaring aan de Belastingdienst verstrekt. Het is daarom belangrijk kritisch na te gaan hoe de verzekeraar deze samen met de werkgever wil inrichten.

Beslissen op de juiste gronden

De beslissing die een organisatie over de Nieuwe WGA neemt, heeft grote gevolgen voor haar personeelsbeleid én forse financiële impact. Wie kiest voor het eigenrisicodragerschap, gaat immers de uitdaging aan om een dusdanig effectief preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid in te richten dat hij maximale grip krijgt op de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het is daarom van belang de keuze te baseren op goede informatie en een breed perspectief. Als afdeling HR sta je voor de opdracht er (samen met de collega’s van finance) voor te zorgen dat je organisatie zorgvuldig en op de juiste gronden beslist.

Kom nú in actie

Misschien wel het allerbelangrijkst: wat je ook doet, zorg dat je op tijd begint. Wacht vooral niet tot verzekeraars (naar verwachting begin juni) met premievoorstellen komen voor de Nieuwe WGA. Dit lijkt misschien ruim op tijd om de deadline van 1 oktober te halen. Maar realiseer je wel dat hier de vakantieperiode tussen zit! Het verzamelen van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsgegevens, het opvragen van offertes en het nemen van beslissingen vergen in de praktijk enkele maanden. Starten in juni resulteert dus in een (te) krappe agenda. Wil je straks weloverwogen beslissen, begin dan nú je opties in kaart te brengen en een plan te maken. Met een beslissing over de Nieuwe WGA zijn simpelweg te grote financiële belangen gemoeid om de besluitvorming af te raffelen.

Optimaal beslissen over de Nieuwe WGA? Volg onze masterclass!

Acture nodigt je van harte uit voor de Masterclass “Optimaal beslissen over de Nieuwe WGA”. Hierin praten we je in één dagdeel bij over alle ontwikkelingen. Na afloop ga je naar huis met alle benodigde expertise én acht praktische tips om met jouw organisatie een goede keuze te maken
Meer informatie en inschrijven

beeld: pixabay

Waardeer dit blogbericht:
0

Leo Bil is directeur sociale zekerheid bij Acture. Acture is gespecialiseerd in private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland en neemt hierin een leidende positie in. Het biedt werkgevers een gratis whitepaper over de gevolgen van de Modernisering Ziektewet.


linkedin hover 32