16
juni

Eerste Kamer is akkoord met Wet Werk en Zekerheid

Geplaatst door op in Artikelen
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 3618
 • 0 reactie
 • Afdrukken

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid ("WWZ"). Op dinsdag 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

Oorspronkelijk zouden de eerste wijzigingen al ingaan per 1 juli 2014, maar de minister heeft (mede na commentaar van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) toegezegd dat deze wijzigingen worden uitgesteld tot 1 januari 2015. De minister heeft overigens ook aangekondigd dat er nog een reparatiewet wordt ingediend om een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden van het huidige wetsvoorstel te herstellen.

Hieronder zet ik de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Wijzigingen per 1 januari 2015

 • Proeftijd: in arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden overeengekomen.
 • Concurrentiebeding: in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden overeengekomen, tenzij sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. In het concurrentiebeding moet de werkgever motiveren om welke bedrijfsbelangen het gaat en waarom die een concurrentiebeding vereisen.
 • Aanzegtermijn: bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer meedelen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Als de werkgever dit niet (tijdig) doet, is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van (maximaal) een maandsalaris. Let op: dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd, maar de werkgever nalaat om dit tijdig te melden.

Wijzigingen per 1 juli 2015

 • Ketenregeling: bij arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen zes (in plaats van drie) maanden opvolgen ontstaat bij de vierde arbeidsovereenkomst of na 24 maanden (in plaats van 36 maanden) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling geldt niet voor werknemers jonger dan achttien jaar die per week gemiddeld twaalf uur of minder werken.
 • Ontslagroute afhankelijk van ontslaggrond: bij een ontslag bestaat geen keuzevrijheid meer voor een route via het UWV of de kantonrechter. Het UWV oordeelt voortaan over ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter beslist over ontslagen wegens persoonlijke redenen zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Cao-partijen kunnen afspraken maken over een ontslagprocedure via een onafhankelijke commissie die in plaats van het UWV oordeelt over een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.
 • Transitievergoeding: alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van ten minste 24 maanden van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd, hebben recht op een wettelijke transitievergoeding. De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger is. De vergoeding wordt als volgt opgebouwd:
  • de eerste tien jaar: 1/6e maandsalaris per zes maanden (dus 1/3e maandsalaris per jaar);
  • na tien jaar: 1/4e maandsalaris per zes maanden (dus 1/2 maandsalaris per jaar).
 • Voor werknemers ouder dan 50 en langer dan tien jaar in dienst bij werkgevers met 25 of meer werknemers geldt overgangsrecht tot 1 januari 2020. Zij ontvangen een half maandsalaris per zes maanden. Bij cao kan een afwijkende transitievergoeding worden afgesproken. Ook kan de minister bepalen dat sommige kosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding als die kosten zijn gemaakt om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten of werkloosheid te voorkomen of te verkorten. De mogelijkheden om een aanvullende vergoeding te krijgen bij de rechter worden beperkt.
 • Bedenktermijn: er gaat een wettelijke bedenktermijn gelden voor werknemers die instemmen met een opzegging of een beëindigingsovereenkomst. Binnen veertien dagen nadat een dergelijke instemming schriftelijk is vastgelegd, kan een werknemer zonder opgaaf van redenen zijn instemming herroepen. Dit geldt ook als de werknemer zich laat bijstaan door een juridisch adviseur. De werkgever moet de werknemer schriftelijk wijzen op het recht op deze herroeping . Bij gebreke van deze mededeling wordt de bedenktermijn verlengd naar drie weken. De werknemer kan een keer per zes maanden gebruik maken van het herroepingsrecht.
 • Opzegtermijn: de proceduretijd bij het UWV mag in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, met dien verstande dat minimaal één maand opzegtermijn resteert. Ook de kantonrechter zal in beginsel de arbeidsovereenkomst beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn, waarbij rekening moet worden gehouden met de doorlooptijd van de procedure.
 • Bezwaar, hoger beroep en cassatie: een werknemer kan straks bij de kantonrechter bezwaar maken tegen een verleende ontslagvergunning van het UWV. Ook nieuw is dat beroep en cassatie kan worden ingesteld tegen een beslissing van de kantonrechter. De rechter kan de arbeidsovereenkomst herstellen als een ontslag bij nader inzien onterecht is gebleken (dit geldt ook na hoger beroep of cassatie!).

Wijzigingen per 1 januari 2016

 • Opbouw WW-uitkering: de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst bouwt een werknemer één maand WW-uitkering op per gewerkt dienstjaar. Daarna wordt per gewerkt dienstjaar een halve maand WW-uitkering opgebouwd.
 • Duur WW-uitkering: de duur van een WW-uitkering wordt stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 maanden tot maximaal 24 maanden. Bij cao kan de duur van de WW-uitkering worden verlengd tot maximaal 38 maanden. Een dergelijke verlenging zal door werkgevers en/of werknemers moeten worden gefinancierd. Als werknemers per 1 januari 2016 meer dan 24 maanden WW-uitkering hebben opgebouwd, worden die rechten tot 1 april 2019 geleidelijk afgebouwd tot het nieuwe maximum van 24 maanden.

Overig

Bij cao kan van sommige bepalingen worden afgeweken. Cao's die gelden op de datum van inwerkingtreding van de WWZ en waarin afwijkende bepalingen staan ten aanzien van onder meer de proeftijd en de ketenregeling van toepassing blijven tot de expiratiedatum van de cao of (als de cao langer duurt) tot maximaal een jaar respectievelijk anderhalf jaar na de datum van inwerkingtreding.

Nu de invoering van de WWZ met een half jaar is uitgesteld heeft werkend Nederland iets meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe realiteit. Het is ook echt zaak om daar snel mee te beginnen, omdat er op 1 januari 2015 al een hoop gaat veranderen!

Waardeer dit blogbericht:
0

Wouter van der Boon is advocaat binnen de praktijkgroep Arbeid en Pensioen bij Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat. Hij heeft een bijzondere aandacht voor de sector Retail en Automotive en heeft een een praktische, oplossingsgerichte aanpak. Wouter adviseert en procedeert regelmatig op het gebied van reorganisatie, medezeggenschap, ontslag, arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden en ziekte. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in grensoverschrijdende arbeid.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties