12
okt

Wat er met het nieuwe regeerakkoord verandert in arbeidsrecht

Geplaatst door op in Arbeidsmarkt
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 2322
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Kabinet-Rutte III is er eindelijk uit en heeft gisteren ‘met vertrouwen in de toekomst’ haar plannen gepresenteerd. Deze plannen zijn opgenomen in het regeerakkoord, waarin negen pagina’s zijn besteed aan het arbeidsrecht. Benieuwd welke plannen het meest opvallend zijn?

Meer lezen? Klik hier voor het gehele regeerakkoord.

De volgende plannen zijn voor wat betreft het arbeidsrecht het meest in het oog springend:

Ontslaggronden

De cumulatiegrond in het ontslagrecht wordt geïntroduceerd. Ontslaggronden die nu op zichzelf onvoldoende zijn voor ontslag, kunnen met elkaar worden gecombineerd op basis waarvan rechters mogen afwegen of ontslag gerechtvaardigd is. Hier staat tegenover dat rechters om een extra ontslagvergoeding aan een werknemer kunnen toekennen, van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van na 2 jaar. Daarnaast wordt de transitievergoeding begroot op een derde maandsalaris voor elk dienstjaar. Verder wordt het wetsvoorstel wat Asscher eerder heeft ingediend, doorgezet en worden werkgevers dus via het UWV gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Geen transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als er een cao-regeling van toepassing is.

Tijdelijke contracten en proeftijd

De ketenregeling wordt aangepast. De teller gaat op 0 als tussen contracten een tussenperiode van 6 maanden zit. De periode waarna elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van 2 naar 3 jaar.

Daarnaast worden de mogelijkheden voor proeftijd verruimd tot 5 maanden, indien een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden. Voor een contract van minder dan 2 jaar blijft de maximale proeftijd één maand.

Verlichting loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgever

De duur van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van 2 jaar naar 1 jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen gaan in het tweede jaar over naar het UWV. De kleine werkgevers dienen hiervoor een uniforme lastendekkende premie te betalen.

Wet DBA

De Wet DBA wordt vervangen. Er komt een nieuwe wet die enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid moet bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. De volgende 3 punten uit het regeerakkoord zijn daarbij van belang:

 • Bij een laag uurtarief (tussen de € 15,00 en € 18,00) in combinatie met een langere duur (langer dan 3 maanden) of reguliere bedrijfsactiviteiten is er altijd sprake van een arbeidsovereenkomst;
 • Aan de bovenkant van de markt (uurtarief van meer dan € 75,00 per uur) wordt voor zelfstandigen een ‘opt out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen ingevoerd;
 • Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft vooraf duidelijkheid over de inhuur van zelfstandigen. Je krijgt hiermee zekerheid dat je van betaling van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen gevrijwaard wordt.
 • De modelovereenkomst wordt vervangen door een ‘opdrachtgeversverklaring’. Door middel van een webmodule kunnen opdrachtgevers de verklaring invullen. Hierdoor verkrijgt de opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Daarnaast wordt het begrip ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt.
 • Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid.

Partnerverlof bij geboorte

Vanaf 1 januari 2019 wordt het kraamverlof voor partners verlengd van 2 naar 5 dagen. Gedurende de 5 dagen verlof heeft de partner recht op volledige doorbetaling van het loon. Per 1 juli 2020 krijgen partners een aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof dient te worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte. Tijdens het aanvullend partnerverlof heeft de partner recht op doorbetaling van 70% van het loon.

Vernieuwing pensioenstelsel

Het kabinet zoekt aansluiting bij de rapporten van de SER en wil het pensioenstelsel hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Daarvoor zijn onder meer de volgende onderdelen van belang:

 • De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie.
 • Pensioen blijft een levenslange uitkering, waarbij mensen samen de risico’s delen.
 • De Sociale partners ontwikkelen een nieuw pensioencontract.
 • Het stelsel is beter toegerust op keuzevrijheid voor deelnemers en op de mogelijkheid dat zelfstandigen vrijwillig kunnen aansluiten of aangesloten blijven door het verdwijnen van de herverdeling van de doorsneesystematiek en de introductie van persoonlijke pensioenvermogens.

Beeld: Kabinet Rutte-II

Waardeer dit blogbericht:
0

Hilde Meuwese maakt onderdeel uit van het HR-team van Snijders Advocaten. Na ervaring te hebben opgedaan als advocaat in het ondernemingsrecht, heeft Hilde zich grotendeels toegelegd op het arbeidsrecht. De combinatie van ondernemingsrecht en arbeidsrecht zorgt ervoor dat Hilde breed kan adviseren.

Indien u vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact met Hilde opnemen via 

Reacties