30
aug

Is verkorten van een loonsanctie zinvol?

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4650
  • 0 reactie
  • Afdrukken
Een werkgever sluit een verzuimverzekering af en daarbij een contract bij een arbodienstverlener. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, betaalt de verzuimverzekering deels een uitkering aan de werkgever en de arbodienst ondersteunt de werkgever en werknemer met de re-integratie. In sommige gevallen gaat het dan tóch nog mis. Hoe kan je dit voorkomen?  

Hoe zit het ook al weer?

Wettelijk gezien heeft de werkgever de verplichting om het loon bij ziekte 104 weken door te betalen. In de eerste 52 weken is dit 70% van het loon; dit mag in deze periode niet onder het minimumloon liggen. In de tweede 52 weken is dit wettelijk ook 70% van het loon, er geldt dan geen ondergrens. Voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer is de Wet verbetering poortwachter sinds 2002 van kracht. De werkgever moet de werknemer re-integreren en daarbij zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. De werkgever wordt hierbij vaak ondersteunt door een arbodienst. Mocht bij een WIA-keuring het UWV van mening zijn dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie, kan het UWV een loonsanctie opleggen van 52 weken.

Onlangs belde een werkgever mij dat deze een loonsanctie had gekregen. Natuurlijk is dit vervelend, want de werkgever betaalt dit helemaal zelf en de loonsanctie van 52 weken valt niet onder de dekking van de verzuimverzekering. De werkgever hoeft ook niet de veroorzaker te zijn van de loonsanctie, maar dit kunnen ook anderen deskundigen zijn welke zijn ingeschakeld. Denk hierbij aan een bedrijfsarts of een re-integratiebureau om het spoor 2 te begeleiden. Wel blijft de werkgever zelf altijd eindverantwoordelijk en kan zich dus niet verschuilen achter anderen, om zo de loonsanctie te ontlopen. Zeker voor kleinere werkgevers kan een loonsanctie behoorlijk financieel problemen opleveren. Na een afspraak met de werkgever bespreken we 3 stappen.

Bezwaar, verkorten en aansprakelijkheid

Allereerst maken we bezwaar tegen de opgelegde loonsanctie bij het UWV. Daardoor kunnen we beoordelen of het wel terecht is dat het UWV de loonsanctie heeft opgelegd, want wellicht door bezwaar te maken kan dit nog ongedaan gemaakt worden. Tegelijkertijd wordt ook bekeken of de loonsanctie verkort kan worden. Het UWV geeft namelijk aan dat de WIA-keuring niet in behandeling wordt genomen en wat hiervan de reden is. De werkgever kan hierdoor zien wat deze moet doen om de loonsanctie op te heffen en de periode zo kort mogelijk te houden. Als deze vervolgstappen genomen zijn, kan er een verzoek worden ingediend tot het verkorten van de loonsanctie. Daarna kan worden bekeken of een van de ingeschakelde dienstverleners aansprakelijk gesteld kan worden, waardoor mogelijk de loonsanctie is ontstaan.

Re-integratiekansen gemist

Het UWV geeft aan een werkgever een loonsanctie als het UWV van mening is dat er re-integratiekansen zijn gemist. Voorbeelden hiervan zijn:

-        Een werknemer werkt niet mee aan de re-integratie en werkgever heeft geen sancties tegen werknemer genomen.

-        Een bedrijfsarts heeft aangegeven dat er sprake was bij de werknemer van geen benutbare mogelijkheden (GBM), daardoor zijn er geen re-integratiemogelijkheden. De verzekeringsarts van het UWV is het daarmee oneens en daardoor zijn er kansen gemist.

-        Een re-integratiebureau begeleidt de werknemer naar ander werk buiten uw bedrijf (spoor 2), volgens het UWV heeft het re-integratiebureau niet de juiste richtlijnen gevolgd en daardoor is niet aan verplichten van de Wet verbetering poortwachter voldaan.

Voorbeeld uit de praktijk

De werkgever welke ik sprak had het volgende aan de hand gehad: een werknemer valt uit en moet een medische ingreep ondergaan. Het lijkt er al snel op dat werknemer niet meer kan terugkeren in zijn eigen werk. De bedrijfsarts stelt een functionele mogelijkhedenlijst (FML) op en er wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Aan de hand van de functionele mogelijkhedenlijst kijkt de arbeidsdeskundige naar de volgende zaken: kan de werknemer zijn eigen functie uitvoeren of is de werkplek zodanig aan te passen dat werknemer zijn functie kan uitvoeren? Is er andere passend werk binnen het bedrijf voor de zieke werknemer? Indien dit niet het geval is, is werknemer geschikt voor ander passend werk buiten het bedrijf? In dit geval luidt het advies van de arbeidsdeskundige om werknemer te re-integreren buiten de eigen onderneming in passend werk, ook wel spoor 2 genoemd.

Re-integratiekansen gemist

Er vindt een intake plaats bij het re-integratiebureau voor het inzetten van spoor 2. De werknemer valt opnieuw uit en spoor 2-activiteiten worden op advies van de bedrijfsarts tijdelijk gestaakt. Enkele maanden later volgt opnieuw een medische ingreep, daarna maakt opnieuw de bedrijfsarts een functionele mogelijkhedenlijst en volgt weer een arbeidsdeskundig onderzoek. Opnieuw is het advies om spoor 2 in te zetten. De werkgever vraagt ook een deskundigenoordeel aan bij het UWV. De vraag is doet de werkgever voldoende aan re-integratie? Antwoord UWV: ja. Inhoudelijk wordt wel al een kanttekening geplaatst dat het spoor 2 te laat is ingezet, maar dat hoeft geen probleem te zijn als de kwaliteit van het spoor 2-traject goed is. Uiteindelijk kan het spoor 2-traject worden voortgezet en aan het einde wordt de WIA-keuring tijdig aangevraagd. Het UWV concludeert dat er onvoldoende is gedaan aan re-integratieactiviteiten en legt daarom de werkgever een loonsanctie op van 52 weken. Het blijkt dat de richtlijnen voor het spoor 2-traject onvoldoende zijn gevolgd en daarbij is de werknemer niet in de gelegenheid gesteld om een korte cursus te volgen om zijn kansen te vergroten op de arbeidsmarkt.

Verkorten loonsanctie succesvol

Er wordt direct bezwaar gemaakt tegen de loonsanctie. Tegelijkertijd wordt de re-integratie voortgezet. De werknemer krijgt een korte aanvullende cursus om via internet te kunnen solliciteren en het spoor 2-traject wordt verder doorgezet. Al na 12 weken dienen we een verkortingsverzoek om de loonsanctie op te heffen en met succes! Normaal wordt hierna na 6 weken de loonsanctie opgeheven, maar omdat vóór de WIA-keuring het UWV de beslissing later had genomen dan voorgeschreven, is na 16 weken de loonsanctie beëindigd. Een besparing in dit geval van maar liefst 36 weken loondoorbetaling!

Het bezwaar is uiteindelijk niet gelukt. Gelukkig hebben we hier niet op gewacht en is direct doorgepakt om de loonsanctie zo kort mogelijk te houden, zodat de kosten hiervan voor de werkgever uiteindelijk meevallen.

Bronnen:

Geen sancties werknemer, werkgever loonsanctie

Werkgever spreekt arbodienst aan voor de loonsanctie.

Geen tweede spoor ingezet, bedrijfsarts gaf advies voor geen benutbare mogelijkheden

 

Waardeer dit blogbericht:
Getagged in: ARBO re-integratie

Angelo Wiegmans is Register case- en caremanager (Rccm®) en specialist op het gebied van verzuim. Hij is eigenaar van Bedrijf Plus en helpt werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatie-advies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging te maken eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties